Roermond

Notulen van de 51ste algemene ledenvergadering van de KMTP/Groei&Bloei afdeling Roermond e.o., gehouden op dinsdag 10 maart 2020.

Aanwezig: ± 20 leden.

1. Opening.

De voorzitter, Harry van Duijnhoven, opent de vergadering en heet allen van harte welkom op de 51ste ledenvergadering van de afdeling. Een bijzonder woord van welkom aan erelid Frans van Duynhoven. De overige ereleden Nelly Bongers en Piet Moors hebben zich afgemeld. Tevens bericht van verhindering van Lenie Moors en Margot Theunisse.

2. Notulen jaarvergadering d.d.12 maart 2019.

De leden hebben de notulen van de vorige jaarvergadering in kunnen zien op de website. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarverslag 2019

De voorzitter geeft middels een PowerPointpresentatie een overzicht van de activiteiten die in 2019 hebben plaatsgevonden. De foto’s die tijdens de presentatie voorbijkomen zijn allemaal gehaald van de afdelingswebsite, (www.roermond.groei.nl) en van Facebook (www.facebook.com/GroeiBloeiRoermond).

Op 1 januari 2019 bedroeg het aantal leden van onze afdeling 293. Op 31 december 2019 is dit aantal 286. Dit betekent dat het ledenaantal redelijk stabiel is gebleven. Landelijk is het ledenaantal gedaald van 30.575 naar 29.722.

Vanaf 2019 is de afdeling gestopt met verzending van de papieren nieuwsbrief. Diverse leden hebben aangegeven toch een papieren versie op prijs te stellen. Daarom is dit jaar een beknopte versie van het jaarprogramma aan alle leden per post toegestuurd. Deze actie zal jaarlijks aan het begin van het jaar worden herhaald. Verder worden leden geïnformeerd over de activiteiten en mogelijke wijzigingen daarin via e-mail (NieuwsFLITS) en Facebook.

In 2019 zijn – naast de bloemschikcursussen – 21 activiteiten georganiseerd, waaronder 5 lezingen, 2 plantenruilbeurzen, 2 avondexcursies, een OpenTuinenDag, 2 wandelingen, 2 excursies, 3 busreizen, 3 themaworkshops bloemschikken, 2 PR-activiteiten en de jaarlijkse kerstshow. Ook zijn nog 2 tuinenclubs actief, die weliswaar zelfstandig opereren, maar hun oorsprong vinden vanuit onze afdeling. Twee activiteiten zijn geannuleerd wegens geringe belangstelling.

Tot slot bedankt de voorzitter de vele vrijwilligers die dit alles mogelijk hebben gemaakt.

4. Financieel verslag 2019 en begroting 2020

De voorzitter geeft een toelichting op het financieel verslag 2019 en de begroting voor 2020. Het jaar 2019 is afgesloten met een negatief resultaat van € 765,78. Een gedeelte hiervan is terug te voeren op de viering van het 50-jarig jubileum. Daarnaast zijn een aantal activiteiten hoger uitgevallen dan begroot doordat er minder deelnemers waren dan verwacht. Ook voor 2020 presenteert het bestuur een klein tekort op de begroting. Gelet op de reserve acht het bestuur deze tekorten verantwoord.

De ledenvergadering gaat akkoord met het financieel verslag 2019 en begroting voor 2020.

5. Verslag van de Commissie van Onderzoek en benoeming van een nieuw lid.

De Commissie van Onderzoek bestond uit de heren Piet de Wit, Cobie Berghuis en Frans van Duynhoven. Piet de Wit brengt namens de commissie verslag uit van het onderzoek. De commissie heeft de financiële bescheiden kunnen inzien. Steekproefsgewijs zijn een aantal posten doorgenomen en de saldi van de diverse rekeningen gecontroleerd. Alle gecontroleerde zaken zijn in orde bevonden.

De commissie spreekt haar waardering uit voor het werk dat door de penningmeester is verricht en verzoekt de vergadering het bestuur te dechargeren voor het boekjaar 2019. De vergadering gaat onder instemmend applaus akkoord.

Cobie Berghuis is volgens het rooster aftredend en wordt van harte bedankt voor haar inzet de afgelopen drie jaar. Marie-Clair Kirkels is bereid volgend jaar in de commissie plaats te nemen en de vergadering gaat onder instemmend applaus akkoord met deze benoeming.

6. Bestuursverkiezing.

Jeanny Jeurissen is volgens rooster aftredend en niet meer herkiesbaar. De voorzitter bedankt Jeanny voor haar inzet voor de afdeling in de afgelopen 4 jaar. Zij heeft het bestuur ondersteund met haar positieve inbreng en prettige samenwerking. Daarnaast heeft zij op de achtergrond veel werk verricht, met name de ledenadministratie die zij onder haar hoede had en het up-to-date houden van de Facebookpagina. Namens de afdeling en bestuursleden biedt de voorzitter haar een bos bloemen en een cadeaubon aan.

Het bestuur draagt Mariëtte Thomassen uit Swalmen voor als nieuw bestuurslid. De vergadering gaat onder instemmend applaus akkoord met haar benoeming. De voorzitter wijst er op dat het bestuur nog altijd behoefte heeft aan leden die het bestuur willen ondersteunen bij de vele activiteiten die georganiseerd worden en doet een oproep aan de leden zich te melden als men hiervoor belangstelling voor heeft.

7. Rondvraag/sluiting

In het begin van het jaar is een oproep gedaan aan de leden om hun e-mailadres door te geven, omdat het belangrijk is dat zoveel mogelijk leden op de hoogte worden gehouden van de activiteiten via de NieuwsFLITS. Om dit te stimuleren zijn 2 groene cadeaubonnen verloot. De winnaars zijn mevrouw Barbara Meijkamp en mevrouw Marianne Smits-Janssen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor alle inbreng en aandacht.