Roermond

Algemene Ledenvergadering 17 april 2023

Door onvoorziene omstandigheden is de geplande jaarvergadering op woensdag 8 maart op het laatste moment geannuleerd.. Inmiddels is een nieuwe datum gepland op maandag 17 april..

De agenda luidt als volgt:

  1. Opening/mededelingen door de voorzitter.
  2. Notulen jaarvergadering 9 maart 2022.
  3. Jaarverslag 2022.
  4. Financieel verslag 2022 en vaststellen begroting 2023.
  5. Verslag van de Commissie van Onderzoek en benoeming van een nieuw lid.
  6. Bestuursverkiezing. Mariet Hendrikx is aftredend en niet meer herkiesbaar. Het bestuur heeft dringend behoefte aan uitbreiding van het aantal bestuursleden. Belangstellenden voor een bestuursfunctie zijn van harte welkom en kunnen contact opnemen met de voorzitter Harry van Duijnhoven h.van.duijnhoven(at)home.nl of 0475-420444
  7. Rondvraag en sluiting.

Het programma voor na de jaarvergadering wordt binnenkort bekend gemaakt.