Roermond

Notulen van de 52ste algemene ledenvergadering van de KMTP/Groei&Bloei afdeling Roermond e.o., gehouden op woensdag 13 oktober 2021

Aanwezig: 28 leden.

1. Opening.
De voorzitter, Harry van Duijnhoven, opent de vergadering en heet allen van harte welkom op de 52ste algemene ledenvergadering van de afdeling. Vanwege de coronapandemie is de eerder geplande ledenvergadering in maart niet door kunnen gaan. Een bijzonder woord van welkom aan de ereleden Frans van Duynhoven en Piet Moors. Helaas is in het afgelopen jaar ons erelid Nelly Bongers op 74-jarige leeftijd overleden. Met haar warme energieke persoonlijkheid en creatieve inzet heeft ze veel voor onze afdeling betekend.

2. Notulen jaarvergadering d.d. 10 maart 2020.
De leden hebben de notulen van de vorige jaarvergadering in kunnen zien op de website. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarverslag 2020
De voorzitter geeft middels een PowerPointpresentatie een overzicht van de activiteiten die in 2020 hebben plaatsgevonden. In januari werd per post aan alle leden het jaarprogramma voor 2020 toegestuurd. Echter kort daarna moest het programma voor het eerste halfjaar geannuleerd worden. In het najaar werden weer een aantal activiteiten georganiseerd, maar al snel greep het virus weer om zich heen en werden de activiteiten weer stop gezet. Dankzij de digitale mogelijkheden werden de leden hierover geïnformeerd via de Nieuwsflits, de Website en Facebook. Deze media hebben het belang aangetoond om onze leden adequaat op de hoogte te kunnen houden van annuleringen en/of wijzigingen.

Op verzoek van de beheerder van de harmoniezalen in Melick zijn de binnen-activiteiten verplaatst van de dinsdag naar de woensdagavond. Op 1 januari 2020 bedroeg het aantal leden van onze afdeling 287. Op 31 december 2020 is dit aantal 267. Dit betekent een lichte daling van het ledenaantal. Ook landelijk is het ledenaantal gedaald van 29.722 naar 28.262. Door de coronacrisis werden nauwelijks wervingsactiviteiten georganiseerd, waardoor mogelijk de aanwas van nieuwe leden is gestagneerd.

De foto’s die tijdens de presentatie voorbijkomen zijn allemaal gehaald van de afdelingswebsite en Facebook.

4. Financieel verslag 2020 en begroting 2021
De voorzitter geeft een toelichting op het financiële verslag over 2020. Doordat een groot aantal van de geplande  bloemschikcursussen niet door konden gaan, zijn deze doorgeschoven naar het seizoen 2021-2022. Dit betekent dat in 2020 wel inkomsten zijn geweest maar veel minder uitgaven. Dit verklaart het positieve saldo van € 1.286,43. In de begroting voor het seizoen 2021 en 2022 werkt dit uiteraard andersom en is dan ook een verlies begroot van € 1.790,--. 

Het bestuur vindt het nog niet verantwoord om de kerstshow dit jaar door te laten gaan, omdat de risico’s momenteel niet te overzien zijn. Het bestuur gaat er vanuit dat in 2022 weer een mooie kerstshow kan worden georganiseerd.

De ledenvergadering gaat akkoord met het financieel verslag 2020 en de resterende begroting voor 2021.

5. Verslag van de Commissie van Onderzoek en benoeming van een nieuw lid.
De Commissie van Onderzoek bestond uit de heren Piet de Wit en Frans van Duynhoven. Marie-Claire Kirkels heeft zich tussentijds teruggetrokken. Piet de Wit brengt namens de commissie verslag uit van het onderzoek. De commissie heeft de financiële bescheiden kunnen inzien. Steekproefsgewijs zijn een aantal posten doorgenomen en de saldi van de diverse rekeningen gecontroleerd. Alle gecontroleerde zaken zijn in orde bevonden.

De commissie meldt dat met name de busreizen met het bezoeken van prachtige tuinen in de coronaperiode zijn gemist en hoopt dat deze in het komende jaar weer plaats kunnen vinden. Ook zullen er weer activiteiten ontplooid moeten worden om leden te werven. Als suggestie noemt Piet de Wit het deelnemen aan projecten van het Natuur- en Milieucentrum van de gemeente Weert.

De commissie spreekt haar waardering uit voor het werk dat door de penningmeester is verricht en verzoekt de vergadering het bestuur te dechargeren voor het boekjaar 2020. De vergadering gaat onder instemmend applaus akkoord.

Frans van Duynhoven is volgens rooster aftredend en wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet de afgelopen drie jaar. Margot Biermans en Barbara Meijkamp zijn bereid volgend jaar in de commissie plaats te nemen en de vergadering gaat onder instemmend applaus akkoord met deze benoeming.

6. Bestuursverkiezing.
Margot Theunisse is op eigen verzoek aftredend i.v.m. haar verhuizing naar Brabant.  De voorzitter bedankt Margot voor haar inzet voor de afdeling in de afgelopen 3 jaar. Zij heeft het bestuur ondersteund met haar positieve inbreng en prettige samenwerking. Namens de afdeling en bestuursleden biedt de voorzitter haar een bos bloemen en een cadeaubon aan.

Het bestuur draagt Els Wolfs uit Melick voor als nieuw bestuurslid. De vergadering gaat onder instemmend applaus akkoord met haar benoeming. De voorzitter wijst er op dat het bestuur nog altijd behoefte heeft aan leden die het bestuur willen ondersteunen bij de vele activiteiten die georganiseerd worden en doet een oproep aan de leden zich te melden als men hiervoor belangstelling voor heeft.

7. Rondvraag/sluiting
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen en derhalve sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor alle inbreng en aandacht.