Roermond

Notulen van de 53ste algemene ledenvergadering van de KMTP/Groei&Bloei afdeling Roermond e.o., gehouden op woensdag 9 maart 2022.

Aanwezig: 30 leden.

1. Opening.

De voorzitter, Harry van Duijnhoven, opent de vergadering en heet allen van harte welkom op de 53ste algemene ledenvergadering van de afdeling. Een bijzonder woord van welkom aan erelid Frans van Duynhoven. Helaas heeft ons erelid Piet Moors zich af moeten melden.

2. Notulen jaarvergadering d.d. 13 oktober 2021.

De leden hebben de notulen van de vorige jaarvergadering in kunnen zien op de website. Piet de Wit merkt op dat de aanbeveling van de commissie voor deelname aan projecten van Natuurmonumenten niet correct is vastgelegd. Dit moet zijn de activiteiten van het Natuur- en Milieucentrum van de gemeente Weert. Na deze correctie worden de notulen vastgesteld.

3. Jaarverslag 2021

De voorzitter geeft middels een PowerPointpresentatie een overzicht van het ‘coronajaar 2021’. In januari werd per post aan alle leden een mooi jaarprogramma toegestuurd. Helaas moesten snel daarna activiteiten weer worden afgezegd. In totaal konden vorig jaar slechts 9 van de 23 activiteiten doorgang vinden. Na een halfjaar stilstand  werden in september de bloemschikcursussen met enthousiasme gestart. Echter in oktober, november en december moesten deze weer stop gezet worden. De geplande ochtendworkshops zijn alle drie geannuleerd.

Het ledenbestand is helaas ook afgelopen jaar weer wat afgenomen, dit is ook regionaal en landelijk het geval.

4. Financieel verslag 2021 en begroting 2022

De voorzitter geeft een toelichting op het financiële verslag over 2021. Doordat een groot aantal van de geplande  bloemschikcursussen niet door konden gaan, zijn deze doorgeschoven naar het seizoen 2021-2022. Omdat er hierdoor minder uitgaven zijn geweest laat 2021 een positief saldo zien van € 371,64. In de begroting voor 2022 resulteert dit mede in een verlies van € 2.506,50.

Vanwege de onzekere coronatijd stelt het bestuur voor om de nieuwsbrief dit jaar 2x uit te brengen. Half  februari is een nieuwsbrief verstuurd met het programma voor het eerste halfjaar en in augustus zal het programma voor de rest van het jaar per post aan de leden worden opgestuurd. Deze extra kosten zijn in de begroting 2022 opgenomen.

De ledenvergadering gaat akkoord met het financieel verslag 2021 en de begroting voor 2022.

5. Verslag van de Commissie van Onderzoek en benoeming van een nieuw lid.

De Commissie van Onderzoek bestond uit Piet de Wit, Barbara Meijkamp en Margot Biermans. Piet de Wit brengt namens de commissie verslag uit van het onderzoek. De commissie heeft de financiële bescheiden kunnen inzien. Steekproefsgewijs zijn een aantal posten doorgenomen en de saldi van de diverse rekeningen gecontroleerd. Alle gecontroleerde zaken zijn in orde bevonden.

De commissie spreekt haar waardering uit voor het werk dat door de penningmeester is verricht en verzoekt de vergadering het bestuur te dechargeren voor het boekjaar 2021. De vergadering gaat onder instemmend applaus akkoord.

Piet de Wit is volgens rooster aftredend en wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet de afgelopen drie jaar. Guusje Geradts stelt zich beschikbaar om in de commissie plaats te nemen en de vergadering gaat onder instemmend applaus akkoord met deze benoeming.

6. Bestuursverkiezing.

Guusje Geradts is op eigen verzoek aftredend i.v.m. een ingeplande heupoperatie en de noodzakelijke opvolgende revalidatieperiode. Het bestuur vindt het heel erg jammer dat ze stopt, maar heeft alle begrip voor haar besluit. De voorzitter bedankt Guusje voor haar werk en enthousiaste deelname in het bestuur. Ze heeft zich de afgelopen 6 jaar vol overgave ingezet voor de vereniging. Namens de afdeling en het bestuur biedt de voorzitter haar een mooie bos bloemen aan.

De voorzitter doet een oproep op de leden om het bestuur te komen ondersteunen. Leden die belangstelling hebben om zich in te zetten voor de vereniging kunnen zich melden bij het bestuur.

7. Rondvraag/sluiting

Desgevraagd deelt de voorzitter mede dat de bloemschiklessen doorgaan totdat het aantal achterstallige lessen is ingehaald. De inhaaldata zullen zo spoedig mogelijk aan de cursisten bekend worden gemaakt.

Vanuit de vergadering zijn er verder geen vragen en derhalve sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor alle inbreng en aandacht.