Roermond

54ste Algemene Ledenvergadering 17-4-2023

Notulen van de 54ste algemene ledenvergadering van de KMTP/Groei&Bloei afdeling Roermond e.o., gehouden op maandag 17 april 2023.

Aanwezig: 43 leden.

1. Opening.

De voorzitter, Harry van Duijnhoven, opent de vergadering en heet allen van harte welkom op de 54ste algemene ledenvergadering van de afdeling. Een bijzonder woord van welkom aan erelid Piet Moors. Helaas heeft ons erelid Frans van Duynhoven zich af moeten melden.

2. Notulen jaarvergadering d.d. 9 maart 2022.

De leden hebben de notulen van de vorige jaarvergadering in kunnen zien op de website. Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen werden derhalve ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarverslag 2022

De voorzitter geeft middels een PowerPointpresentatie een overzicht van het jaar 2022.

Omdat leden het toch erg op prijs stellen het jaarprogramma in het begin van het jaar op papier te krijgen, werd in januari per post aan alle leden het programma voor de eerste helft van het jaar toegestuurd. In augustus volgde nogmaals een mailing voor de tweede helft van 2022.

Helaas is ook afgelopen jaar het ledenbestand afgenomen van 243 naar 221 leden. Ook regionaal en landelijk is sprake van een lichte daling.

Voor een overzicht van de plaats gevonden activiteiten wordt in dit verslag verwezen naar het ‘Jaarverslag 2022’.

4. Financieel verslag 2022 en begroting 2023

De voorzitter geeft een toelichting op het financiële verslag over 2022 en de begroting voor 2023. Het resultaat over het jaar 2022 is een negatief saldo van € 1.691,78. Dit is deels te verklaren doordat in de ‘coronatijd’ uitgestelde bloemschikcursussen in 2022 grotendeels zijn ingehaald waar geen inkomsten tegenover staan. De kerstshow heeft in 2022 slechts een klein positief resultaat opgeleverd.

Met betrekking tot de begroting streeft het bestuur er naar om de lezingen voor de leden gratis toegankelijk te houden en de overige activiteiten zoveel mogelijk budgettair neutraal te laten verlopen. Voor 2023 is een tekort begroot van € 970,--.

De voorzitter vraagt de ledenvergadering akkoord te gaan met het financieel verslag 2022 en de begroting voor 2023. De Algemene Ledenvergadering gaat - onder dankzegging aan het bestuur – akkoord en verleent het bestuur decharge over het financiële jaar 2022.

5. Verslag van de Commissie van Onderzoek en benoeming van een nieuw lid.

De Commissie van Onderzoek bestond uit Guusje Geradts, Barbara Meijkamp en Margot Biermans. Guusje brengt namens de commissie verslag uit van het onderzoek. De commissie heeft de financiële bescheiden kunnen inzien. Steekproefsgewijs zijn een aantal posten doorgenomen en de saldi van de diverse rekeningen gecontroleerd. Alle gecontroleerde zaken zijn in orde bevonden.

De commissie spreekt haar waardering uit voor het werk dat door de penningmeester is verricht en verzoekt de vergadering het bestuur te déchargeren voor het boekjaar 2022. De vergadering gaat onder instemmend applaus akkoord.

Omdat 1 lid van de commissie tussentijds is afgetreden en vervangen, kunnen voor het jaar 2023 alle drie de leden zitting blijven houden in de commissie. Volgend jaar wordt bekeken hoe de vervanging geregeld wordt, wellicht doordat één of meerdere leden nog een jaar langer als commissielid willen aanblijven.

6. Bestuursverkiezing.

Mariet Hendrikx heeft zich om gezondheidsredenen genoodzaakt gezien om af te treden als bestuurslid. Mariet is sinds 1987 lid van Groei&Bloei en vanaf 1995 bestuurslid. Zij heeft zich met veel verschillende activiteiten bezig gehouden en de laatste jaren vooral met alles wat met bloemschikken te maken heeft. Haar positieve en sociale inbreng maakt haar tot een prettig, betrokken en enthousiast medebestuurslid. In 2019 heeft het hoofdbestuur haar waardering voor haar inzet kracht bijgezet met een onderscheiding en heeft haar de zilveren insigne met robijn met oorkonde uitgereikt.

Om de dank van het bestuur en de leden kracht bij te zetten voor de vele jaren dat zij zich voor onze afdeling heeft ingezet, stelt de voorzitter aan de Algemene Ledenvergadering voor Mariet te benoemen tot ‘Lid van Verdienste van Groei&Bloei afdeling Roermond e.o’. De vergadering gaat hiermee van harte en onder instemmend applaus akkoord. De voorzitter reikt haar de hierbij passende oorkonde uit en een mooi boeket bloemen.

7. Rondvraag/sluiting

Aangezien het bestuur onderbezet is doet de voorzitter een dringende oproep aan de leden om het bestuur te komen versterken. Hij wijst op de consequenties voor de continuïteit van de afdeling Roermond e.o. als er geen nieuwe bestuursleden bijkomen. Leden die belangstelling hebben om zich in te zetten voor de vereniging kunnen zich graag melden bij het bestuur.