Roermond

Notulen van de 49ste algemene ledenvergadering van de KMTP/Groei&Bloei afdeling Roermond e.o., gehouden op 6 maart 2018

Aanwezig: ± 25 leden.

1. Opening.
De voorzitter, Harry van Duijnhoven, opent de vergadering en heet allen van harte welkom op de 49ste ledenvergadering van de afdeling. Een bijzonder woord van welkom aan de ereleden Nelly Bongers en Frans van Duynhoven. Piet Moors, eveneens erelid, heeft zich afgemeld.

2. Notulen jaarvergadering d.d. 7 maart 2017.
De leden hebben de notulen van de vorige jaarvergadering in kunnen zien op de website. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarverslag 2017
De voorzitter geeft middels een powerpointpresentatie een overzicht van de activiteiten die in 2017 hebben plaatsgevonden. De foto’s die tijdens de presentatie voorbijkomen zijn allemaal gehaald van de afdelingswebsite, (www.roermond.groei.nl).

Naast de bloemschikcursussen en de ochtendworkshops zijn in 2017 een groot aantal activiteiten georganiseerd, waaronder 7 lezingen, 2 plantenruilbeurzen in het voor- en najaar, een 1-daagse tuinexcursie naar Nuenen, 1-daagse excursie naar Wageningen, 2 avondexcursies, een OpenTuinenDag, een wandeling en natuurlijk de jaarlijkse Kerstshow door onze eigen docenten, bloemschiksters en leden van de werkgroep.

De laatste 2 jaar zijn de 6-daagse tuinenreizen niet doorgegaan vanwege te weinig belangstelling. De voorzitter meldt dat het bestuur daarom in 2018 geen langere tuinreizen zal organiseren, maar op het programma staan wel korte 1-daagse en 2-daagse excursies.

Arthur Verjans, organisator van meerdaagse reizen, laat weten dat de 7-daagse excursie-/bridgereis naar de Loire op 22 september in ieder geval doorgaat en belangstellenden kunnen met hem contact opnemen.

Op 1 januari 2017 bedroeg het aantal leden van onze afdeling 324. Op 31 december 2017 is dit aantal gedaald naar 301, met dien verstande dat 25 nieuwe leden zich hebben aangemeld en 54 leden hebben bedankt. Het teruglopen van het ledenaantal blijft een zorgelijk aandachtspunt; ook landelijk en in het rayon Limburg is sprake van een lichte daling.

De ledenvergadering mist in het jaarverslag de deelname aan de Zuid-Nederlandse Kampioenschappen Bloemschikken (Z.N.K.B.) en het Nationaal Kampioenschap Bloemschikken (N.K.B.). De voorzitter bedankt voor deze terechte aanvulling en spreekt zijn waardering uit voor deelname van onze cursisten aan deze bloemschikevenementen. In 2017 heeft 1 cursist deelgenomen aan het Z.N.K.B.

Na deze aanvulling wordt het jaarverslag goedgekeurd.

4. Financieel verslag 2017 en begroting 2018
De voorzitter geeft een toelichting op het financieel verslag 2017 en de begroting voor 2018. Het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 695,01. Deze winst is voor een groot deel te danken aan het evenement Kerstshow en de belangeloze inzet van de vele vrijwilligers hierbij. De sponsoring middels de Clubkascampagne van de Rabobank is onvoldoende om de bankkosten te dekken. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat overstappen naar een ander bank de moeite waard is. Het bestuur zal zich hierover beraden.

Het bestuur presenteert dit jaar wederom een sluitende begroting. Dit betekent dat de meeste activiteiten budgettair neutraal dienen te verlopen. De vergadering gaat akkoord met het financieel verslag 2017 en begroting 2018. De voorzitter maakt de aanwezigen attent op het 50-jarig bestaan van de afdeling Roermond e.o. in 2019. Het bestuur is voornemens voor volgend jaar een mooi jubileumprogramma te maken en in de begroting 2019 zal hiervoor een extra bedrag worden gereserveerd.

5. Verslag van de Commissie van Onderzoek en benoeming van een nieuw lid.
De Commissie van Onderzoek bestond uit de heren Huub Sijben, Piet Moors en Cobie Berghuis. Huub Sijben brengt namens de commissie verslag uit van het onderzoek. De commissie heeft de financiële bescheiden kunnen inzien. Steekproefsgewijs zijn een aantal posten doorgenomen en de saldi van de diverse rekeningen gecontroleerd. Alle gecontroleerde zaken zijn in orde bevonden.

De commissie spreekt haar waardering uit voor het werk dat door de penningmeester is verricht en verzoekt de vergadering het bestuur te dechargeren voor het boekjaar 2017. De vergadering gaat onder instemmend applaus akkoord.

Piet Moors is volgens het rooster aftredend en wordt van harte bedankt voor zijn inzet. Frans van Duynhoven is bereid volgend jaar in de commissie plaats te nemen en de vergadering gaat onder instemmend applaus akkoord met deze benoeming.

6. Bestuursverkiezing.
Rita van der Heide is volgens rooster aftredend en weer herkiesbaar. De vergadering gaat onder instemmend applaus akkoord met haar herbenoeming.

7. Rondvraag/sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor alle inbreng en aandacht.

v v v v v v v v v v v v v v v v v